من عاشق امروزم،همین لحظه و نمی گذارم فردا نگرانم کند