متفاوت باشيد

تاریخ: 1394/08/05 10:24وقتی که راه نمی روید،
ونمی دوید، زمین هم نمی خورید!!!
و این"زمین نخوردن" محصول سکون است نه مهارت!!!
وقتی که تصمیمی نمی گیرید، و کاری نمی کنید ، 
اشتباه هم نمی کنید!!!
و این "اشتباه نکردن" محصول انفعال است نه انتخاب...!!!
خوب بودن به این معنی نیست که درهای تجربه را بر خود ببندید و فقط پرهیز کنید، خوب بودن در انتخابهای ماست که معنا پیدا میکند و شکل می گیرد, پس متفاوت باشيد !