نحوه خواندن لوح زندگي

تاریخ: 1394/08/05 10:48

مرد ثروتمندی بود که به پایان زندگی‌اش رسیده بود، کاغذ و قلمی برداشت تا وصیتنامه خود را بنویسدمرد ثروتمندی بود که به پایان زندگی‌اش رسیده بود، کاغذ و قلمی برداشت تا وصیتنامه خود را بنویسد:
"تمام اموالم را برای خواهرم مي‌گذارم، نه برای برادر زاده‌ام، هرگز به خیاط هیچ برای فقیران."
اما اجل به او فرصت نداد تا نوشته اش را نقطه گذاری کند.
پس تکلیف آن همه ثروت چه مي‌شد ؟
برادر زاده او تصمیم گرفت، وصیتنامه را این گونه تغییر دهد:
"تمام اموالم را برای خواهرم مي‌گذارم ؟ نه ! برای برادر زاده‌ام. هرگز به خیاط. هیچ برای فقیران."
خواهر او که موافق نبود آن را این گونه نقطه‌گذاری کرد:
"تمام اموالم را برای خواهرم مي‌گذارم. نه برای برادر زاده‌ام. هرگز به خیاط. هیچ برای فقیران."
خیاط هم یک کپی از وصیت نامه گرفت و آن را به روش خودش نقطه‌گذاری کرد:
"تمام اموالم را برای خواهرم مي‌گذارم؟ نه. برای برادرزاده‌ام؟ هرگز. به خیاط. هیچ برای فقیران."
پس از شنیدن این ماجرا، فقیران شهر جمع شدند تا نظر خود را اعلام کنند:
"تمام اموالم را برای خواهرم مي‌گذارم ؟ نه. برای برادر زاده‌ام ؟ هرگز. به خیاط ؟ هیچ. برای فقیران."
همه چیز بستگی به روش نقطه‌گذاری ما دارد