گزارش برگزاری کارگاه رفع خجالت

Date: 1395/05/24 12:01

این کارگاه در روزجمعه 22 مرداد راس ساعت 8:30 الی 14:30 با جمعیت فراوانی از علاقمندان برگزار گردید.گزارش برگزاری کارگاه رفع خجالت 
روز جمعه 22 مرداد
مدرسان:ماکس وسارد(بنیانگذار انال پی در فرانسه) و دکتر کوروش معدلی(بنیانگذار ان ال پی در ایران)
 این کارگاه در روزجمعه 22 مرداد راس ساعت 8:30 الی 14:30 با جمعیت فراوانی از علاقمندان برگزار گردید.
در ابتدا استاد ماکس وسارد به بیان مفهوم خجالت پرداختند واز مزایای خجالتی بودن و توانایی های فرد خجالتی توضیحات کاملی دادند.

درادامه به انجام تکنیک های عملی در رابطه با پیدا کردن خجالت افراد پرداخته شد و شرکت کنندگان به صورت گروهی به انجام تکنیک پرداختند وطی کارگاه استاد ماکس وسارد تکنیک های مورد نظر را روی یکی از حضار انجام دادند به صورتی که به میزان قابل توجهی از خجالت آن فرد کاسته شد و توانایی صحبت در میان حضار را پیدا کرد.
در پایان با اهدای گواهینامه از موسسه ACCEDER فرانسه و نیز جزوه آموزشی جلسه با انرژی فوق العاده ای به پایان رسید.
در برنامه های آینده کانون ان ال پی از سایر اساتید بین المللی برای برگزاری دوره های فوق العاده کاربردی دعوت به عمل می آید و منتظر حضور همه ی شما دوستداران ان ال پی هستیم.