من عاشق امروزم،همین لحظه و نمی گذارم فردا نگرانم کند

شروع دوره تکنسین NLP

Date: 1395/10/02 10:54

شروع دوره ی تکنسین ان ال پی از اول دی ماه روزهای شنبه و چهارشنبهشروع دوره ی تکنسین ان ال پی 

از 11 دی ماه

روزهای شنبه و چهارشنبه
از ساعت 17 الی 20

مدرس:دکتر مریم مردانی

تلفن:88742427-88741651