من عاشق امروزم،همین لحظه و نمی گذارم فردا نگرانم کند

شروع دوره اناگرام (شخصیت شناسی)

Date: 1395/10/08 09:43

شناسایی 9 تیپ شخصیتی و نحوه ی ارتباط با یکدیگر شروع از 25 دی ماهشروع دوره اناگرام (شخصیت شناسی)

شناسایی 9 تیپ شخصیتی و نحوه ی ارتباط با یکدیگر
شروع از 25 دی ماه

اناگرام پایه:25،29 دی و2 بهمن
مدرس:مهندس امیرحسین غروی یکتا


اناگرام خانواده:6،9و13 بهمن 
مدرس:دکتر کوروش معدلی

سرمایه گذاری دوره:500000 تومان

88742427-88741651