من عاشق امروزم،همین لحظه و نمی گذارم فردا نگرانم کند

گزارش کارگاه عزت نفس

Date: 1396/04/21 10:48

کارگاه عزت نفس روز 15 تیرماه 5 شنبه در کانون انصار طالقانی برگزار گردید
کارگاه عزت نفس

این کارگاه روز 5 شنیه در تاریخ 15 تیرماه در کانون انصار طالقانی  به تدریس دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی در ایران برگزار گردید

و در ابتدا به تعریفی از عزت نفس و تفاوت آن با اعتماد به نفس پرداختند و سپس از اهمیت داشتن عزت نفس در زندگی توضیحدادند
 
سپس با انجام تکنیک های عملی به توضیح اینکه شکست ها و پیروزیهای زندگی نباید به درون شما و وجود شما ارتباطی داشته باشد و شما تحت هر شرایطی عزیز و دوست داشتنی و با ارزش هستید پرداختند


و در ادامه ارتباط هر فرد با کودک درونش انجام شد که بسیار عالی بود وهر فرد با کودک درونش ارتباط برقرار کرد و همگی با حال بسیار خوب سالن را ترک کردند.