شکست وجود ندارد،همه چیز تجربه است

شروع دوره تکنسین صبح ها یکشنبه و سه شنبه

Date: 1397/07/22 11:21

شروع دوره ی تکنسین ویژه ی روزهای یکشنبه و سه شنبه به مدت دو ماه مدرس:خانم فاطمه محبی شروع دوره 20آبان ماهشروع دوره ی تکنسین ویژه ی صبح ها روزهای یکشنبه و سه شنبه 

به مدت دو ماه 
مدرس:خانم فاطمه محبی
شروع دوره 20 آبان ماه

88742427-88741651-86043822