هر روزتان را با شکرگذاری شروع کنید

شروع دوره ی تکنسین ویژه ی صبح شنبه و چهارشنبه

Date: 1397/10/24 15:19

شروع دوره ی تکنسین ویژه ی شنبه و چهارشنبه به مدت دو ماه مدرس:خانم ذکایی شروع دوره 10 بهمن ماه 88742427-88741651-86043822شروع دوره ی تکنسین ویژه ی  شنبه و 4شنبه

به مدت دو ماه 
مدرس: خانم ذکایی
شروع دوره: 10 بهمن ماه
ساعت 9:30 الی 12

88742427-88741651-86043822