شکست وجود ندارد،همه چیز تجربه است

شروع دوره ی مهندسی ان ال پی فشرده

Date: 1397/08/21 11:05

شروع دوره ی مهندسی فشرده 6 دی ماه بصورت یک هفته در میان روزهای 5 شنبه و جمعه مدرس:آقای مهندس امیرحسین غروی یکتا طول دوره:5 ماهشروع دوره ی مهندسی فشرده

6 دی ماه 
بصورت یک هفته در میان

روزهای 5 شنبه و جمعه
مدرس:آقای مهندس امیرحسین غروی یکتا
طول دوره:5 ماه

تلفن تماس:88742427-88741651-86043822