برای رسیدن به روشنایی ، باید از تاریکی عبور کرد.

شروع دوره تکنسین صبح ها

Date: 1397/02/23 13:26

برگزاری دوره ی تکنسین ان ال پی ویژه صبح ها شروع دوره 23 خردادماه روزهای یکشنبه و سه شنبه به مدت دوماه از ساعت 9 الی11:30 مدرس:سرکار خانم مریم ذکاییبرگزاری دوره ی تکنسین ان ال پی ویژه صبح ها


شروع دوره
23 خرداد ماه روزهای یکشنبه وسه شنبه
به مدت دوماه
از ساعت 9 الی11:30

مدرس:سرکار خانم مریم ذکایی

www.kanoonnlp.com
88742427-88741651-86043822