شروع دوره ی مهندسی ان ال پی صبح ها

Date: 1398/02/04 12:48

9 اردیبهشت از ساعت 9 الی 12 روزهای دوشنبه به تدریس استاد امیرحسین غروی یکتاشروع دوره ی مهندسی ویژه ی صبح ها
9 اردیبهشت از ساعت 9 الی 12 روزهای دوشنبه
به تدریس
استاد امیرحسین غروی یکتا

88742427-88741651-86043822