شکست وجود ندارد،همه چیز تجربه است

Date: 1397/08/21 11:08

شروع دوره ی مهندسی 20 آذر ماه روزهای یکشنبه و سه شنبه عصر از ساعت 17:30 الی 20 مدرس:آقای مهندس امیرحسین غروی یکتا طول دوره: 6 ماهشروع دوره ی مهندسی 

20 آذر ماه
روزهای یکشنبه و سه شنبه عصر از ساعت 17:30 الی 20مدرس:آقای مهندس امیرحسین غروی یکتاطول دوره: 6 ماه
88742427-88741651-