شروع دوره تکنسین NLP

Date: 1398/03/08 13:01

شروع دوره تکنسین NLP روزهای یکشنبه و سه شنبه مدرس:خانم مریم ذکاییشروع دوره تکنسین NLP 

از19 خرداد روزهای یک شنبه و سه شنبه ساعت 17 الی19:30
به تدریس:خانم مریم ذکایی

88742427-88741651-86043822