شکست وجود ندارد،همه چیز تجربه است

شروع دوره تکنسین یکشنبه و سه شنبه

Date: 1397/06/19 09:53

شروع دوره ی تکنسین ویژه ی روزهای یکشنبه و سه شنبه به مدت دو ماه مدرس:آقای مهندس علیرضا پیامی شروع دوره 24مهر ماهشروع دوره ی تکنسین ویژه ی روزهای یکشنبه و سه شنبه 

به مدت دو ماه 
مدرس:آقای مهندس علیرضا پیامی
شروع دوره 24 مهرماه

88742427-88741651-86043822