شروع دوره ی تکنسین ویژه ی صبح شنبه و چهارشنبه

Date: 1398/02/04 12:43

شروع دوره ی تکنسین ویژه ی شنبه و چهارشنبه به مدت دو ماه مدرس:خانم ذکایی شروع دوره 25 اردیبهشت ماه 88742427-88741651-86043822شروع دوره ی تکنسین ویژه ی  شنبه و 4شنبه

به مدت دو ماه 
مدرس: خانم ذکایی
شروع دوره: 25 اردیبهشت ماه
ساعت 9 الی 11:30

88742427-88741651-86043822