شروع دوره تکنسین NLP آخر هفته ها

Date: 1398/02/04 12:54

شروع دوره تکنسین NLP آخر هفته ها روزهای 5 شنبه و جمعه بصورت یک هفته درمیان طی 4 هفته به تدریس:مهندس افشین کشاورز



شروع دوره تکنسین NLP آخر هفته ها

روزهای 5 شنبه و جمعه بصورت یک هفته در میان
طی 4 هفته
به تدریس:مهندس افشین کشاورز

88742427-88741651-86043822