برای رسیدن به روشنایی ، باید از تاریکی عبور کرد.

برگزاری دوره ی تکنسین ان ال پی ویژه آخر هفته ها

Date: 1397/03/21 11:39

برگزاری دوره ی تکنسین ان ال پی ویژه آخر هفته ها شروع دوره 14تیرماه روزهای 5شنبه از ساعت 13 الی 18 وجمعه از ساعت 9 الی 14 به مدت دوماه بصورت یک هفته در میان مدرس:سرکار خانم شایلی راحمی www.kanoonnlp.com 88742427-88741651-86043822برگزاری دوره ی تکنسین ان ال پی ویژه آخر هفته ها


شروع دوره
14تیرماه روزهای 5شنبه از ساعت 13 الی 18
 وجمعه از ساعت 9 الی 14
به مدت دوماه بصورت یک هفته در میان

مدرس:سرکار خانم شایلی راحمی

www.kanoonnlp.com
88742427-88741651-86043822