برای رسیدن به روشنایی ، باید از تاریکی عبور کرد.

مربیان کانون ان ال پی