برای رسیدن به روشنایی ، باید از تاریکی عبور کرد.

نمایندگی های ان ال پی