شکست وجود ندارد،همه چیز تجربه است

نمایندگی های ان ال پی