اهمیت تصویرسازی و شکر گذاری

عملکرد ذهن-قسمت چهارم اهمیت تصویرسازی و شکر گذاری دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی استاندارد در ایران www.kanoonnlp telegram.me/kanoonnlp instagram.com/kanoonnlp 88742427-88741651-86043822