پارازیتهای سر راهتان را بشناسید

عملکرد ذهن-قسمت پنجم - پارازیتهای سر راهتان را بشناسید دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی استاندارد در ایران www.kanoonnlp telegram.me/kanoonnlp instagram.com/kanoonnlp 88742427-88741651-86043822