ایده آل طلبی قسمت دوم

ایده آل گرایی- قسمت دوم تعریف واقعیت چیست؟ مهندس امیرحسین غروی یکتا www.kanoonnlp.com telegram.eme/kanoonnlp instagram.com/kanoonnlp 88742427-88741651-86043822