معرفی مربی نیوکد خانم سوسن شهشهانی توسط دکترکوروش

نیوکد دوره ی بسیار قوی جهت استفاده از کل ظرفیت مغز و تمرینات قوی جهت افزایش حس ششم و تیزحسی و افزایش تمرکز می باشد.اولین بار در ایران در سال94 توسط دکتر کوروش معدلی برگزار گردید