مصاحبه ی آقای دکتر کوروش معدلی با آقای مارک لودو ر

قسمت سوم -مرداد 96 مصاحبه ی آقای دکتر کوروش معدلی با آقای مارک لودو ریاست انیستیتو Body&Mind در شهراوش فرانسه دررابطه با آینده ی NLP- یکی از برترین موسسات NLP و کوچینگ درفرانسه-