زندگی دلخواه خود را بسازید- قسمت سی و هشتم

زندگی دلخواه خود را بسازید قسمت سی و هشتم- عنوان:خودتخریبی ممنوع دكتر كوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی در ایران www.kanoonnlp.com telegram.me/kanoonnlp 88742427-88741651