به چه علت باید در کارگاه اعتماد به نفس شرکت کنیم؟

به چه علت باید در کارگاه اعتماد به نفس شرکت کنیم؟

کارگاه اعتماد به نفس با حضور استثنایی خانم نیکول کاتونا Nicole Catona در ایران از همکاران رابرت دیلتز و نویسنده کتاب های مدیریت با NLP موسسه مرز اندیشه نوین