اهدای نمایندگی Bode&Mindتوسط مکس وسارد به دکتر معدلی