الگو برداری جادوی رسيدن به موفقيت

الگو برداری جادوی رسیدن به موفقیت (توسط محمدرضا سليماني)

البته گستردگی الگو برداری باعث شده تعاریف متفاوتی اگر چه نزدیک به هم مطرح شود ولی فکر کنم اکثر ما میدانیم که راه میانبری برای موفقیت در هر زمینه ای وجود دارد و این با مثل یک شبه ره صد ساله رفتن تفاوت دارد.

چون که الگو برداری این است که برای رسیدن به موفقیت در یک زمینه از افراد و گروه های موفق در آن زمینه الگو برداری کنیم و به صورت یک مدل این الگوها را در خود یا سازمان خود پیاده کنیم تا ما نیز بتوانیم به آن موفقیت هایی که آنها رسیده اند، برسیم.

البته این کار کمی مهارت و دانش خاص خود را میخواهد ولی بهترین دانش برای الگو برداری از روی مدل های موفق  ان ال پی  است که حتی پایه گذاران آن از روی الگوبرداری از افراد موفق این علم را پایه گذاری کرده اند.

و یکی از پیش فرض های ان ال پی میگوید: ” هر چیزی که برای یک نفر امکان پذیر است برای دیگران نیز امکان  پذیر است به شرط  آنکه محدودیت فیزیکی و ذهنی وجود نداشته باشد”.

الگو برداری یک فرآیند سیستماتیک و پیوسته است که برای آن ما نیازمند یک مدل هستیم (منظور افراد یا سازمان موفق است) که باید بتوانیم آن مدل را خوب مطالعه کنیم. یعنی ما با دقت و بصیرت در رفتار و افکار آن انسان (سازمان) موفق دقیق شویم (تیز حسی)  تا به یک الگو برسیم و با یک برنامه ریزی دقیق (نقشه)  درست همان ابتکار ها و رفتار هایی را به کار ببریم که آن مدل از آن پیروی میکرد و طبعا ما نیز میتوانیم به همان دستاوردها و موفقیت هایی نائل شویم که آن مدل به آن رسیده است.

یعنی مثلا اگر ما میخواهیم به یک موفقیت مالی در یک زمینه برسیم، باید به سراغ افرادی برویم که توانسته اند در آن زمینه مالی به موفقیت برسند و با صحبت و پرسش از آنها در باره علت موفقیتشان و با دقت در افکار و رفتار این افراد، الگوهایی بدست آوریم و از آنها یک مدل تهیه کنیم و با به کار بردن آن الگوها (رفتار و ابتکار ها) که مورد استفاده قرار میدادند، ما هم طبعا به همان موفقیت ها میرسیم.

نوشته: محمدرضا سلیمانی