تصمیم گیری صحیح

مجموعه برنامه ی حرکت به سمت تغییر این قسمت: تصمیم گیری صحیح دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی استاندارد در ایران از فرانسه