دوست داشتن خود

مجموعه برنامه ی حرکت به سمت تغییر این قسمت: دوست داشتن خود دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی استاندارد در ایران از فرانسه

ارتباطات مردمی

مجموعه برنامه ی حرکت به سمت تغییر این قسمت:ارتباطات مردمی دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی استاندارد در ایران از فرانسه

رفع خستگی

مجموعه برنامه ی حرکت به سمت تغییر این قسمت: رفع خستگی دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی استاندارد در ایران از فرانسه

اناگرام شو تیپ شخصیتی 6

بررسی تیپ شخصیتی شماره 6 در علم اناگرام توسط دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی استاندارد ،اناگرام،هیپنوتیزم اریکسونی و نیوکد در ایران و خانم شایلی راحمی مربی کانون ان ال پی

شکار لحظه ها

مجموعه برنامه ی حرکت به سمت تغییر این قسمت: شکار لحظه ها دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی استاندارد در ایران از فرانسه

اناگرام شو تیپ شخصیتی 7

بررسی تیپ شخصیتی شماره 7 در علم اناگرام توسط دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی استاندارد ،اناگرام،هیپنوتیزم اریکسونی و نیوکد در ایران و خانم شایلی راحمی مربی کانون ان ال پی

هدفسازی

مجموعه برنامه ی حرکت به سمت تغییر این قسمت: هدفسازی دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی استاندارد در ایران از فرانسه

هدف

مجموعه برنامه ی حرکت به سمت تغییر این قسمت: هدف دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی استاندارد در ایران از فرانسه

انگیزه

مجموعه برنامه ی حرکت به سمت تغییر این قسمت: انگیزه دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی استاندارد در ایران از فرانسه

تغییر

مجموعه برنامه ی حرکت به سمت تغییر این قسمت: change دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی استاندارد در ایران از فرانسه

خلاقیت

مجموعه برنامه ی حرکت به سمت تغییر این قسمت:خلاقیت دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی استاندارد در ایران از فرانسه

تصمیم گیری صحیح

مجموعه برنامه ی حرکت به سمت تغییر این قسمت: تصمیم گیری صحیح دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی استاندارد در ایران از فرانسه

اناگرام شو تیپ شخصیتی 8

بررسی تیپ شخصیتی شماره 8در علم اناگرام توسط دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی استاندارد ،اناگرام،هیپنوتیزم اریکسونی و نیوکد در ایران و خانم شایلی راحمی مربی کانون ان ال پی

اناگرام شو تیپ شخصیتی 9

بررسی تیپ شخصیتی شماره 9در علم اناگرام توسط دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی استاندارد ،اناگرام،هیپنوتیزم اریکسونی و نیوکد در ایران و خانم شایلی راحمی مربی کانون ان ال پی

اناگرام شو تیپ شخصیتی 5

بررسی تیپ شخصیتی شماره 5در علم اناگرام توسط دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی استاندارد ،اناگرام،هیپنوتیزم اریکسونی و نیوکد در ایران و خانم شایلی راحمی مربی کانون ان ال پی