تجربه دانشجوی موفق -۲ از شرکت در دوره ی تکنسین ان ال پی