تصمیم گیری صحیح با ان ال پی

مجموعه برنامه ی حرکت به سمت تغییر این قسمت: تصمیم گیری صحیح
دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی استاندارد در ایران از فرانسه www.kanoonnlp.com