مثالهایی از ایده آلیستی -قسمت آخر

مثالهایی از ایده آلیستی -قسمت آخر مهندس امیرحسین غروی یکتا