افزایش توانمندیها-قسمت دوم

افزایش توانمندیها-قسمت دوم-لذت بردن از زندگی و نعمتها دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی استاندارد در ایران