انعطاف پذیری در تفکر ایده آل گرایانه

انعطاف پذیری در تفکر ایده آل گرایانه آقای مهندس امیرحسین غروی یکتا