چگونه در شرایط منفی و حضور افراد منفی،مثبت باشیم؟

زندگی دلخواه خود را بسازید-قسمت سی و پنجم عنوان: چگونه در شرایط منفی و حضور افراد منفی،مثبت باشیم؟ دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی در ایران