تحقیرنشدن و تحقیر نکردن_دکتر کوروش معدلی

زندگی دلخواه خود را بسازیم- -قسمت بیست ویک-دیگران را تحقیر نکنیم؟ دکتر کوروش معدلی-بنیانگذار ان ال پی-نیوکد-اناگرام-هیپنوتیزم اریکسونی در ایران