راه سریع پیشرفت کردن_دکتر کوروش معدلی

زندگی دلخواه خود را بسازید- عنوان این قسمت: موانعی که بر سر راه پیشرفت قرار دارند و نحوه ی از بین بردن آنها ؟ دکتر کوروش معدلی-بنیانگذار ان ال پی،اناگرام،نیوکد وهیپنوتیزم اریکسونی در ایران