توضیحات دکتر معدلی در رابطه با دوره ی NLPنیوکد(قسمت2)

دوره ی نیوکد به شما کمک می کند تا از تمام ظرفیت مغز خود استفاده کنید و حس ششم خود را افزایش دهید،خلاقیت را در حد بالایی گسترش داده و برای مسائلتان سریعتر راه حل پیدا کنید