اهدامدرک کوچینگ توسط رابرت دیلتز به دکتر کوروش معدلی

اهدای گواهینامه کوچینگ توسط رابرت دیلتز به دکتر کوروش معدلی (بنیانگذار ان ال پی )در ایران