شکار لحظه ها

مجموعه برنامه ی حرکت به سمت تغییر این قسمت: شکار لحظه ها دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی استاندارد در ایران از فرانسه