ارتباطات مردمی

مجموعه برنامه ی حرکت به سمت تغییر این قسمت:ارتباطات مردمی دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی استاندارد در ایران از فرانسه