دوست داشتن خود

مجموعه برنامه ی حرکت به سمت تغییر این قسمت: دوست داشتن خود دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی استاندارد در ایران از فرانسه