میخوای تغییر کنی؟دکتر کوروش معدلی

مجموعه برنامه ی حرکت به سمت تغییر این قسمت: change دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی استاندارد در ایران از فرانسه