انگیزه

مجموعه برنامه ی حرکت به سمت تغییر این قسمت: انگیزه دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی استاندارد در ایران از فرانسه