هدف

مجموعه برنامه ی حرکت به سمت تغییر این قسمت: هدف دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی استاندارد در ایران از فرانسه