هدفسازی

مجموعه برنامه ی حرکت به سمت تغییر این قسمت: هدفسازی دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی استاندارد در ایران از فرانسه