تشویقهای کاذب

سری جدید مجموعه ی زندگی دلخواه خود رابسازید این قسمت: تشویقهای کاذب دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی استاندارد در ایران از فرانسه ریاست کل کانون ان ال پی ایران 88742427-88741651