انتخابهای صحیح

سری جدید مجموعه ی زندگی دلخواه خود رابسازید این قسمت: انتخابهای صحیح دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی استاندارد در ایران از فرانسه ریاست کل کانون ان ال پی ایران