قدر لحظه حال را بدانیم

حسرت گذشته را نخوریم. مجموعه ی زندگی دلخواه خود را بسازید دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی استاندارد در ایران از فرانسه